سیستم های آشکار ساز شکستگی خطوط

Line break detection systems

با توسعه روزافزون مصرف گاز در کشور خطوط انتقال گاز که روزانه میلیون ها مترمکعب گاز را از مراکز تولید به منازل مصرف منتقل می کنند در اقصی نقاط کشور بسط و توسعه یافته و با توجه به قابلیت انفجار گاز و خطراتی که نشت گاز از آنها باعث می شوداین لوله ها که منابع بزرگ انرژی و سرمایه ملی هستند در عین حال کانون بزرگ خطر نیز باشند. عوامل متعددی مانند زلزله، سیل ، حرکت خاک ، ضربه های مکانیکی ، پوسیدگی ، ضعیف شدن محل های جوش لوله و تنش های طولی و عرضی با عث تضعیف قستی از لوله شده و در نتیجه در محل های ضعیف شده ، لوله دهان بازکرده و شکسته خواهشد شد که متعاقب آن گاز با فشار و شدت زیاد از محل شکستگی به فضای آزاد رها می شود .با توجه به فشار بالا و حجم زیاد گاز در خطوط انتقال ، کوچکترین جرقه ای برای بروز فاجعه ای جبران ناپذیر کافی خواهد بود که باعث از دست رفتن مبالغی از ثروت ملی ، اتلاف گاز و انهدام تاسیات حول و جوش حادثه ، آلودگی محیط زیست و احیانا تلفات جانی گردد.

اگرچه در مراحل مختلف طراحی ، انتخاب لوله و اجرای عملیات نصب خطوط لوله ، سعی و کوشش به عمل می آید تا با رعایت دقیق استانداردها ، احتمال شکستگی خط و اثر آن بر محیط اطراف به حداقل برسد، لیکن با همه این تدابیر ، چون حادثه شکستگی خطوط لوله غیرقابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر است ، لذا باید اقدامات پیشگیرانه در جهت کاهش صدمات وارده در این مواقع صورت می گیرد. این اقدامات شامل نصب دستگاهای شکستگی خطوط لوله ( line break valve ) در فواصل معین در طول خطوط لوله می باشد. این دستگاها ( LBV ) بلافاصله پس از شکستگی در خط لوله لوله آن را تشخیص داده و فرمان بستن شیرهای خودکار (GAS OVER OIL ACTUATOR) موجود در بالادست و پاین دست قسمت شکسته شده را صادر می نماید. با این ترتیب قسمت شکسته از بقیه قسمت های خط لوله ایزوله شده و ضمن کاهش مقدار گاز هدر رفته که به به هوا تخلیه می شود احتمال ایجاد آتش سوزی و صدمات حاصل از آن نیز کاهش می یابد. دستگاههای آشکارساز شکستگی فقط در مقابل پارگی خط لوله تاحدی که بتواند گاز با دبی تقریبا معادل جریان عادی خط به هوا تخلیه نماید حساسیت داشته و سوراخ شدن لوله که باعث ایجاد نشستی های کمتر می گردد با این روش قابل تشخیص نیستند.( نشتی های کم با استفاده از دستگا های نشت یاب خط لوله و در بازرسی های ادواری که معمولا سالانه انجام می گیرد مشخص شده و در جهت رفع آنها اقدام می گیردد)