معرفی عملگرهای نوع چاکدار

Scotch Yoke Actuator

عملگرهای نوع یوغ چاکدار یا اسکاچ یوغ (Scotch Yoke) نوع ممتاز، کامل و منطبق بر شیرهای توپی بوده و در شیرهای نسل جدید به ندرت می توان عملگر اتوماتیکی غیر از این نوع یافت که برروی شیرهای توپی نصب شده باشد. اولین نمونه های ساختار یوغ در قرن 19 در قطارهای مسافربری استفاده شد که نقش نیروی محرکه آنها را در تبدیل نیروی خطی به چرخشی و انتقال نیرو به پیستون ها و چرخ های ماشین های صنعتی داشت. این ساختار به قدری موفق بود که بدون تغییر خاصی همچنان در حال استفاده در این قطارها هستند. عملگر نوع یوغ کم کم در سایر زمینه ها و کاربردها متناسب با تواناییهایش به کار گرفته شد از جمله در عملگرهای عمل کننده های شیر! مهمترین ویژگی نوع یوغ که موجب استعمال آنها در عملگرها شده است تولید گشتاور متناسب با کورس حرکتی است به نحویکه مقدار گشتاور تولیدی در نقاط ابتدا و انتهایی حرکت بالاتر ، کمتر از سایر انواع عملگرهاست که باعث شده است در این زمینه تقریبا بی رقیب بماند